De ICF Trainingsprogramma's

Hieronder staan de verschillende soorten geaccrediteerde programma’s uitgelegd. Kijk voor meer informatie over certificeringsniveaus en -routes bij de Vragen & Antwoorden bij Certificatie.


ACSTH (Approved Coach-Specific Training Hours)

Een ACSTH-programma is ICF geaccrediteerd en is minimaal 30 uur. De inhoud en lengte kunnen variëren, maar in elk geval komen alle ICF kerncompetenties voor coaches aan bod en worden deelnemers geobserveerd tijdens oefensessies. Een ACSTH programma van minimaal 60 uur kan als basis dienen voor de certificering tot ACC (Associate Certified Coach). Wel moet je voor je ACC altijd nog een opname van een coachingsgesprek met een cliënt naar de ICF ter beoordeling sturen.

ACTP (Accredited Coach Training Program)

Een ACTP programma is minimaal 125 uur. Het bevat in elk geval de ICF definitie van coaching, de ethische code, de kerncompetenties voor coaches, geobserveerde oefensessies en mentor coaching. Hiermee is een ACTP een geïntegreerd programma dat de basis vormt voor de certificering tot PCC (Professional Certified Coach). De ‘performance evaluation’, zeg maar de proeve van bekwaamheid voor PCC, maakt tevens deel uit van het programma. Je hoeft na succesvolle afronding van een ACTP dus geen gespreksopnames naar ICF te sturen ter beoordeling.

CCE (Continuing Coach Education)

CCE programma’s zijn bedoeld voor gecertificeerde coaches die hun certificering willen verlengen. Elke drie jaar moet je kunnen aantonen dat je minstens 40 uur aan CCE hebt besteed om je certificering te behouden. Kijk voor meer informatie bij de Vragen & Antwoorden bij Certificatie.

The ICF Training Programs

Below you find the different credentialling programs explained. For more information about credentialling levels and routes, please see the Questions & Answers under Certification.


ACSTH (Approved Coach-Specific Training Hours)

An ACSTH program is ICF accredited and is a minimum of 30 hours. The content and length can vary, but in any case all ICF core competences for coaches are covered and participants are observed during practice sessions. An ACSTH program of at least 60 hours can serve as the basis for the certification to ACC (Associate Certified Coach). For your ACC, you must always send a recording of a coaching conversation with a client to the ICF for assessment.


ACTP (Accredited Coach Training Program)

An ACTP program is at least 125 hours. In any case, it contains the ICF definition of coaching, the ethical code, the core competences for coaches, observed practice sessions and mentor coaching. This makes an ACTP an integrated program that forms the basis for the certification to PCC (Professional Certified Coach). The performance evaluation, in other words the aptitude test for PCC, is also part of the program. After successful completion of an ACTP, you do not have to send call recordings to ICF for assessment.


CCE (Continuing Coach Education)

CCE programs are intended for certified coaches who want to extend their certification. Every three years, you must be able to demonstrate that you have spent at least 40 hours on CCE to maintain your certification. For more information, see the Questions & Answers under Certification.

ICF NETHERLANDS HOUDT JE OP DE HOOGTE
ICF NETHERLANDS NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! / Sign up for our Newsletter!