De basis van ICF

Mission ICF

‘ICF exists to lead the global advancement of the coaching profession.’ – ICF Global

Vision Statement ICF

‘Coaching is an integral part of a thriving society and every ICF Member represents the highest quality of professional coaching.’ – ICF Global

Core Values ICF

 1. Integrity
 2. Excellence
 3. Collaboration
 4. Respect

De 4 pijlers van ICF

De ICF is gebouwd op een viertal belangrijke pijlers. De pijlers zijn universeel: ze gelden wereldwijd en zijn van toepassing op elke vorm van coaching. Of het nu om lifestyle coaching, loopbaancoaching of executive coaching gaat, de aanpak van de coach zal altijd en in elk land op deze 4 pijlers gebaseerd zijn.

1. Ethische code

In de ICF ethische code zijn de omgangsregels vastgesteld waar de ICF-coach zich aan dient te houden bij het contact met de cliënt. Deze ethische code is voor de wereldwijde ICF-organisatie zorgvuldig omschreven en is hier te lezen op de ICF Global website.

2. Kerncompetenties

ICF heeft 11 kerncompetenties ontwikkeld om duidelijkheid te geven over de vaardigheden en beroepshouding van de bij de ICF aangesloten coaches. Deze competenties worden gebruikt als basis voor de beoordeling in de ICF-certificatieprocedure en om vast te stellen of de door een particulier of bedrijf gevolgde training voldoet aan de maatstaven die de ICF aanlegt voor specifieke coachtraining.

De 11 kerncompetenties zijn:

 1. De ethische code respecteren en handelen naar professionele maatstaven
 2. De coachingrelatie vormgeven
 3. Een vertrouwensband met de cliënt opbouwen
 4. ‘Coaching presence’ hebben: een ware coach zijn
 5. Actief luisteren
 6. Effectieve vragen stellen
 7. Open communiceren
 8. Bewustheid creëren
 9. Acties bedenken
 10. Doelstellingen en plannen formuleren
 11. Bevorderen dat de cliënt vooruitgang boekt en verantwoordelijkheid neemt

Op de ICF Global website zijn de 11 kerncompetenties voor de wereldwijde ICF-organisatie gedetailleerd omschreven.

3. Certificering

De ICF heeft een normstellende en internationaal geaccepteerde certificeringsprocedure ontwikkeld. Hierdoor voldoen alle door ICF gecertificeerde coaches aan hoge eisen.

De ICF kent 3 niveaus van certificering:

 1. Associate Certified Coach (ACC)
 2. Professional Certified Coach (PCC)
 3. Master Certified Coach (MCC)

De niveaus onderscheiden zich met name door het aantal uren werkervaring en het niveau van opleiding. Voor ieder niveau dient een examen te worden afgelegd. Daarnaast is het een verplichting om professionaliseringsbijeenkomsten per niveau bij te wonen om de certificering te behouden. Tijdens professionaliseringsbijeenkomsten kan de coach zijn kennis verdiepen en de ontwikkelingen in het vak en aanverwante vakgebieden volgen. Afhankelijk van de zwaarte van het programma van de bijeenkomst worden meer of minder punten toegekend.

Er zijn in essentie 3 wegen die tot certificering leiden:

 • Het volgen van een ‘all inclusive’ opleiding tot coach bij een geaccrediteerde organisatie (Accredited Coach Training Program = ACTP) en het succesvol afronden van het examen bij deze organisatie
 • Het volgen van een ‘à la carte’ programma (modulair karakter) en het succesvol afronden van het examen bij ICF Global (Engelstalig)
 • Het volgen van de portfolio-route – een optelsom van eigen expertise, opleiding en ervaring – en het succesvol afronden van het examen bij ICF Global (Engelstalig)

Voor meer informatie over de weg tot certificering kun je contact opnemen met de commissie professionalisering en certificering.

4. Klachtenregeling

Waar mensen diensten verlenen kunnen klachten ontstaan. Ondanks alle zorgvuldigheid die ICF-coaches in hun werk betrachten, kan dat ook bij hen gebeuren. Om een zo objectief mogelijke afhandeling van klachten te waarborgen, heeft ICF een klachtenregeling de Ethical Conduct Review Process (ECR). Hier kan geklaagd worden over iedereen die lid is van ICF Global of een certificering (coaches) of accreditatie (opleidingen) heeft.

Er is een formulier waar de klager gebruik van moet maken. Om de klacht in ontvangst te kunnen nemen moet tenminste de volgende informatie worden verstrekt door de klager:

 • NAW gegevens en handtekening van de klager
 • Gegevens van degene waarover geklaagd wordt
 • Welk onderdeel van de Code of Ethics volgens de klager is geschonden
 • De feiten zoals de klager ze ziet
 • De klacht moet binnen één jaar worden ingediend.

De klacht wordt beoordeeld door de Independent Review Board (IRB). Als de IRB van mening is dat er een schending van de Code of Ethics heeft plaatsgevonden, wordt de klacht terecht bevonden. De IRB kan twee soorten maatregelen nemen tegen de coach of opleiding die niet conform de Code of Ethics heeft gehandeld:

 • Remedial actions: de verplichting om een aanvullende opleiding te volgen, met een mentor coach te werken, een paper te schrijven of een community service te doen, of
 • Sanctions: intrekking van de certificering of accreditatie dan wel verwijdering als lid.

Heb je vragen over de klachtenprocedure of zou je graag bemiddeling willen dan kun je contact opnemen met de Commissie Ethiek van ICF Netherlands via ethiek@coachfederation.nl. Na ontvangst van de mail zal een lid van de Commissie Ethiek contact opnemen.