Over ICF Netherlands

Wij, ICF Netherlands, zijn het officiële Nederlandse Chapter van de International Coaching Federation. We bieden onze leden een community die steunt, mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, netwerken en een plezierige manier om contact te leggen met coaches van alle achtergronden en specialiteiten.

 

Wij streven ernaar de beste bron in Nederland te zijn voor klanten om (internationaal) gecertificeerde coaches te vinden die aansluiten bij hun verwachtingen en behoeften.

Onze leden


Onze leden zijn professionele coaches met hun eigen coachpraktijk of actief als interne coaches, evenals zakelijke professionals die coaching gebruiken als een ontwikkelings- en performance tool in hun werk.

Bouw je mee?

Doe mee, leer van en met elkaar en maak deel uit van de verdere ontwikkeling van een prachtig vak.

Bouw je graag mee als vrijwilliger aan bijvoorbeeld ledenbetrokkenheid, programma’s & educatie, verkoop en sponsoring, financiën & operaties en communicatie & marketing? Stuur dan een e-mail naar: [email protected].

 

Ontmoet ons bestuur:

 • Hetty Brand-Boswijk, PCC
  Voorzitter

  De afgelopen 30 jaar werk ik met mid-career professionals aan hun persoonlijke ontwikkeling tijdens hun postuniversitaire opleiding. In het hoger onderwijs zijn accreditaties, bepaald door peer reviews, van groot belang om de kwaliteit van het aangeboden onderwijs te reguleren. Het was daarom logisch om de hoogste standaard van coach opleiding, certificering en het ICF keurmerk te behalen toen ik mijn eigen ontwikkeling als Professional Certified Coach voortzette. De strenge normen die ICF vereist, getuigen van de hoge kwaliteit waar zij voor staan en het is mijn voorrecht om die normen te vertegenwoordigen en te belichamen, en met ICF Netherlands samen te werken om anderen in staat te stellen hun eigen hoogste niveau van professionaliteit in coaching te bereiken.

 • Annemarie van der Meer, MCC
  Algemeen bestuurslid

  Ruim 25 jaar werk ik internationaal als coach, trainer en facilitator. De ontwikkeling van het coachvak is hand in hand gegaan met mijn eigen professionele ontwikkeling. Daarin heeft de ICF een belangrijke rol vervuld. Door de toetsing aan een hoge norm, commitment aan de ethische code en het bij moeten houden van het vak, betekent een ICF certificering dat je klanten weten in goede handen te zijn. Ik draag er graag aan bij om in Nederland de standaard van de ICF voor zoveel mogelijk coaches en klanten toegankelijk te maken.

 • Frank ter Horst, ACC
  Penningmeester

  Ik werk met ondernemers over de hele wereld die werken volgens de hoogste standaarden. Deze standaard verwacht ik ook van mijzelf. Daarom kies ik voor ICF, voor mij de nr 1 beroepsorganisatie voor Coaching op internationaal niveau.

 • Barbara Piper-Roelofs, ACC
  Aankomend penningmeester

  Als Internationaal Coach en Mentor, werk ik al langere tijd met klanten over de hele wereld. Ik zie de waarde van het professioneel kader en toetsing die ICF biedt voor de coaching-professie, dagelijks en heel direct in mijn werk terug. Met plezier draag ik bij aan de verdere uitrol en professionalisering van het coaching vak via het ICF Netherlands Chapter.

 • Ida Rutten, ACC
  Secretaris

  Na ruim 12 jaar in het buitenland gewoond te hebben, ben ik sinds 2018 werkzaam als coach in Nederland. Ik zie voor de ICF in Nederland een belangrijke taak in het verbeteren en waarborgen van de reputatie en kwaliteit van het coach vak en draag daar vanuit mijn rol als secretaris graag mijn steentje aan bij.

 • Maaike Klasen, ACC
  Algemeen bestuurslid

  Als Scrum Master/ Agile Coach doe ik elke dag wat ik het liefst doe: mensen begeleiden door verandering en het maken van innovatieve (digitale) producten en oplossingen. ICF coaching is voor mij een belangrijke stap in de professionalisering van mijn werk en zal ik binnenkort ook ACC gecertificeerd zijn. Mijn liefde voor Zuid Afrika is een grote inspiratiebron voor het toejuichen van diversiteit en creativiteit. Als orthopedagoog en speltherapeut draag ik een bijzondere koffer met vaardigheden bij me in het Agile vakgebied, wat ik heb uitgebreid met ICF coaching. Ik draag met grote passie bij aan de professionalisering van coaching in de Agile werkwijze en als bruggenbouwer in het bestuur van ICF Netherlands.

 • Mark Karelse, ACC
  Algemeen bestuurslid

  In mijn rol als Global HR-manager ben ik dagelijks betrokken bij het ontwikkelen van talent en leiderschap binnen onze organisatie. Coaching speelt daarbij een belangrijke rol, zowel voor de individuele ontwikkeling als voor het creëren van een leercultuur binnen de organisatie. Het is inspirerend om als lid van de Board van ICF een concrete bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het coachingsvak in een internationale context.

About ICF Netherlands

We, ICF Netherlands, are the official Dutch Charter Chapter of the International Coaching Federation, the largest professional organization for coaching and coaches worldwide. We offer our members a supportive community with opportunities for professional development, networking and an enjoyable way to connect with coaches from all backgrounds and specialties.

 

We aim to be the best resource in The Netherlands for clients to find (internationally) certified coaches that match their expectations and needs. 

Our members


Our members are professional coaches with either their own coaching business or active as internal coaches, as well as corporate professionals using coaching as a performance and development tool in their jobs.

. 

Build with us

Join us, learn from and with each other and be part of the further development of a wonderful profession.
Do you like to contribute as a volunteer for example in member involvement, programs & education, sales and sponsoring, finances & operations and communication & marketing? Send an e-mail to: [email protected]

 

Meet our board:

 • Hetty Brand-Boswijk, PCC
  President

  For the past 30 years, I have worked with mid-career professionals on their personal development during their post-graduate education. In the graduate business school world accreditations, determined by peer reviews, are of high importance to regulate the quality of education offered. It was, therefore, logical to achieve the highest standard of coach training, certification and credentialing with ICF when I continued my own development as a Professional Certified Coach. The rigorous standards required by ICF are a testament to the high quality they represent and it is my privilege to represent and embody those standards, and to work with ICF Netherlands in empowering others to reach their own highest level of professionalism in coaching.

 • Annemarie van der Meer, MCC
  Board Member

  For over 25 years I have worked internationally as a coach, trainer and facilitator. The development of the coaching profession has gone hand in hand with my own professional development. The ICF has played an important role in this. By testing against a high standard, commitment to the ethical code and having to keep up with the profession, an ICF certification means that your clients know they are in good hands. I am happy to help make the ICF standard accessible to as many coaches and clients in the Netherlands as possible.

 • Frank ter Horst, ACC
  Treasurer

  I work with entrepreneurs from all over the world. They expect to work according to the highest standards possible, as do I. Therefore I choose ICF, for me the no 1 professional organisation for Coaching on a worldwide level.

 • Barbara Piper-Roelofs, ACC
  Incoming Treasurer

  As an International Coach and Mentor, I work with clients all over the world. In my daily work, I see the direct, positive, effect of the professional ICF coaching framework and standard. It is my pleasure to contribute to the further development and professionalization of the coaching profession through the ICF Netherlands Chapter.

 • Ida Rutten, ACC
  Secretary

  After having lived abroad for over 12 years, I started working as a coach in The Netherlands in 2018. I see an important task for ICF in The Netherlands to improve and safeguard the reputation and quality of the coaching profession and I gladly contribute in my role as Secretary.

 • Maaike Klasen, ACC
  Board Member

  As a Scrum Master / Agile Coach, every day I do what I love most: guiding people through change and creating innovative (digital) products and solutions. Important to me and my work is to professionalise myself as an ICF coach and therefor I will be ACC certified soon. My love for South Africa has inspired me to cheer for diversity and creativity. As an Eductional Psychologist and Play Therapist I own a special toolkit in this field, which I have expanded with ICF coaching. I contribute with great passion to the professionalization of coaching in the Agile way of working and as a bridge-builder in ICF Netherlands board.

 • Mark Karelse, ACC
  Board Member

  In my role as Global HR Manager, I am involved, daily, with the development of talent and leadership in our organization. Coaching plays an important role, for individual development as well as creating a learning environment within the organization. As member of the board IF in The Netherlands, I find it inspiring to contribute to the further professionalization of the coaching profession in an international context.

ICF NETHERLANDS HOUDT JE OP DE HOOGTE
ICF NETHERLANDS NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! / Sign up for our Newsletter!